Inhoud website Stichting Nijmansfeest

Stichting Nijmansfeest besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. De Stichting garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de Stichting Nijmansfeest niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Stichting Nijmansfeest biedt geen garanties met betrekking tot de werking van deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik en de inhoud ervan. In het algemeen, en binnen de wettelijke grenzen, is Stichting Nijmansfeest niet aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van de schade is, die de gebruiker heeft opgelopen ten gevolge van het gebruik dat hij maakt van de website.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van Google of Alta Vista of andere zoekinstrumenten, is Stichting Nijmansfeest niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Een ieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten/links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Stichting Nijmansfeest geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Stichting Nijmansfeest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Nijmansfeest.

<<terug>